ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

เนื่องจาก Rabbit Life ได้รับใบอนุญาตในการเป็นตัวแทนขายกองทุนรวม (LBDU: Limited Broker Dealer Underwriter) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. จึงสามารถอำนวยความสะดวกสบายในเรื่องการวางแผนการเงินแบบครบวงจรให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงด้วยการเป็นตัวแทนในการให้บริการซื้อ - ขายหน่วยลงทุนประเภทกองทุนรวมต่างๆ ได้อย่างครบครัน อาทิเช่น

  • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  • กองทุนรวมตราสารทุน
  • กองทุนรวมตราสารหนี้
  • กองทุนรวมแบบผสม
  • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  • กองทุนรวมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน ทองคำ ฯลฯ

นอกจากนี้ Rabbit Life ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจ กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำกว่า 10 แห่ง ซึ่งมีกองทุนรวมให้ลูกค้าได้เลือกลงทุนกันได้มากกว่า 1,000 กอง Rabbit Life จึงให้ความสะดวกกับลูกค้าได้มากกว่าในเรื่องการเป็นบริการแบบ One Stop Service ที่ลูกค้าสามารถที่จะเลือกวางแผนการเงิน หรือการลงทุนได้ในคราวเดียวกัน เพียงแค่โทรมาปรึกษาเรา

พันธมิตรทางธุรกิจ

1. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
3. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
5. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
8. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
9. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
10. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
11. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป  หากลูกค้าท่านใด มีความประสงค์จะทำรายการซื้อ–ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิ่มเติม ท่านจะต้องตอบแบบสอบถามเรื่อง “การประเมินความเหมาะสมในการลงทุน“ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่ ⭳  หากผู้ลงทุนท่านใดมิได้ตอบคำถามดังกล่าวอย่างครบถ้วนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนฯ ท่านจะไม่สามารถทำรายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือลงทุนเพิ่มเติม.ล.ต.