1. breadcrumb
เกี่ยวกับเรา

ประกันที่ทุกคน เข้าถึงได้

รับความคุ้มครองอย่างมั่นใจ ประกันแบบ Level up ประกันที่คุณเข้าถึงได้ ครบทุกความต้องการ

เกี่ยวกับเรา

ประกันที่ทุกคน เข้าถึงได้

รับความคุ้มครองอย่างมั่นใจ ประกันแบบ Level up ประกันที่คุณเข้าถึงได้ ครบทุกความต้องการ

service-banner

“คิดแตกต่าง เพื่อยกระดับชีวิต”

ด้วยประกันชีวิตที่ตอบโจทย์และเข้าใจง่าย

 • ด้านผลประกอบการ
  ด้านผลประกอบการ
  • รายได้และผลกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
  • เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ที่มีโอกาสเติบโต และยั่งยืน
  • เสริมสร้างช่องทางขายเดิมให้แข็งแกร่ง และมีผลกำไร
 • ด้านการบริการ
  ด้านการบริการ
  • นำเสนอบริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า
  • สร้างวัฒนธรรมการบริการทั้งในและนอกองค์กร
  • มุ่งเน้นให้การบริการระหว่างหน่วยงาน เสมือนกับการให้บริการลูกค้าภายนอก
 • ด้านบุคลากร
  ด้านบุคลากร
  • มีบุคลากรที่มีความเข้าใจ ความสามารถ พร้อมปฏิบัติงาน
  • สนับสนุน และยกย่องพนักงานที่มี ประสิทธิภาพให้เติบโต และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
 • ด้านผลิตภัณฑ์
  ด้านผลิตภัณฑ์
  • พัฒนาสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้ทุกช่วงชีวิต
  • แผนการเงิน แผนการคุ้มครอง และแผนการลงทุน
 • ด้านกระบวนการทำงาน
  ด้านกระบวนการทำงาน
  • มีกระบวนการทำงานที่สนับสนุนการบริการ และการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
mascot

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หรือ Rabbit Life ให้บริการหลัก คือ

 • การรับประกันชีวิต (Life Insurance) ประเภทสามัญรายบุคคล
 • การรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
Rabbit Life
เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม (LBDU : Limited Broker Dealer Underwriter) โดยผ่านกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งเป็นบริการด้าน Wealth Management ที่ครอบคลุม
 • การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation)
 • การปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน (Wealth Protection)
 • การบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow Management)

เกี่ยวกับเรา

A LIFE ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540 โดยการลงทุนของกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองพืชผล ในนาม บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอสชัวรันส์ จำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เอาประกันภัย
และเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้
2543
2548
2554
2555
2563
2565
2543
2543
บริษัทฯ ร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ จำนวน 3 ราย คือ
 1. บริษัท ซุ่นฮั่วเส็ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 22,499,995 หุ้น
 2. บริษัท เอ็มแอลซี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นธุรกิจกลุ่มธนาคาร National Australia Bank (NAB) จากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 12,500,000 หุ้น
 3. บริษัท ทุนเจริญ จำกัด จำนวน 15,000,000 หุ้น
บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท แอ๊ดวานซ์ แอสชัวรันส์ จำกัด เป็น บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็ม แอล ซี แอสชัวรันส์ จำกัด (Advance MLC Assurance Co.,Ltd) และขยายธุรกิจผ่านตัวแทนประกันชีวิตภายใต้นโยบายการบริหารงานลักษณะ Wealth Management โดยมีแนวคิดของการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้ยังนำเอาระบบการบริหารจัดการมาจากกลุ่ม บริษัท MLC ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ Wealth Management ในต่างประเทศ
2548
2548
 • กลุ่มบริษัท MLC ได้มีนโยบายถอนการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย และ บริษัทซุ่นฮั่วเส็ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ซื้อหุ้นคืนจาก บริษัท เอ็มแอลซี ลิมิเต็ด และ จากบริษัท ทุนเจริญ จำกัด ทั้งหมด
 • ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็มแอลซี แอสชัวรันส์ จำกัด เป็น บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด เป็นต้นมา
2554
2554
 • บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,000,000,000 บาท เป็น 1,150,000,000 บาท
2555
2555
 • บริษัทฯ ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) "Advance Life Assurance Public Company Limited"
2563
2563
 • บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,400,000,000 บาท เป็น 2,000,000,000 บาท
2565
2565
 • บริษัทฯ ได้ร่วมทุนโดยกลุ่ม U City และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,000 ล้านบาท พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) "Rabbit Life Insurance Public Company Limited"
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลรายปี
ข้อมูลปี 2566
ข้อมูลปี 2565
ข้อมูลปี 2564
ข้อมูลปี 2563
ข้อมูลปี 2562
ข้อมูลปี 2561
ข้อมูลปี 2560
ดูข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทแบบรายการเปิดเผยข้อมูล
ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot