1. breadcrumb

ข้อมูลประเภทสินไหมทดแทนและขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการใช้สิทธิ OPD Credit (อุบัติเหตุ)

ขั้นตอนการใช้สิทธิ OPD Credit (อุบัติเหตุ)

กรณีเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลในเครือข่าย ท่านสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย คลิกที่นี่

 • 1
  แสดงบัตรประชาชน
  และบัตรประกันสุขภาพ LEVEL UP HEALTH CARD
 • 2
  ตรวจสอบสิทธิ์
 • 3
  เข้ารับการรักษา
 • แสดงบัตรประชาชน และบัตรประกันสุขภาพ LEVEL UP HEALTH CARD
 • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ
 • เข้ารับการรักษา
 • รับแจ้งค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ที่คุ้มครอง

หมายเหตุ บริษัทฯ มีการว่าจ้างให้บริษัท TPA เป็นผู้ให้บริการสินไหม OPD Credit