1. breadcrumb

ข้อมูลประเภทสินไหมทดแทนและขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน

ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ลูกค้าสำรองจ่าย

ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ลูกค้าสำรองจ่าย

หากท่านเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกที่ไม่ใช่โรงพยาบาลในเครือข่าย หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายที่สำรองจ่าย

 • 1
  ดาวน์โหลดเอกสาร
 • 2
  กรอกเอกสาร
  และเตรียมเอกสาร
 • 3
  ส่งเอกสาร
 • 4
  บริษัทแจ้ง
  ผลการพิจารณา

ท่านสามารถสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และนำเอกสารการรักษามาเบิกค่าใช้จ่ายตามรายการผลประโยชน์

 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุ (HS/Day Surgery/HP/ME/PAME/OPD/HSM)
 • กรอกรายละเอียดการรักษาลงในแบบฟอร์ม และเตรียมเอกสาร
 • ส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหม
 • บริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องสินไหม และพิจารณาสินไหม
 • บริษัทแจ้งผลการพิจารณา