1. breadcrumb

เรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหรืออื่นๆ

เรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหรืออื่นๆ

เอกสารประกอบเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มขอร้องเรียนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหรืออื่นๆ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

 • บริษัทรับและตรวจสอบเอกสารเรื่องร้องเรียน
 • ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Handling Center)
 • กรณีเรื่องร้องเรียนมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีจำนวนเงินมูลค่าสูง หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ขอให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้เงิน ตามสัญญาประกันชีวิต จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการทบทวนผลการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
 • ชี้แจงเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ทราบ
 • ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือทบทวนผลการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญา ตลอดจนถึงวันที่แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ จะใช้ระยะเวลาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 • *** ระยะเวลานับจากวันที่ได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

สถานที่ติดต่อสื่อสาร

 • จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

  ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Handling Center)
  บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  ติดต่อด้วยตนเอง

  บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  เบอร์โทรศัพท์ 02-648-3600

  แจ้งเรื่องร้องเรียน

  Website : rabbitlife.co.th
  Email : [email protected]
  Facebook : Rabbit Life