1. breadcrumb

เรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

เรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

เอกสารประกอบเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มขอร้องเรียนผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการร้องเรียน

 • ผู้ร้องเรียนกรอกแบบฟอร์มขอร้องเรียนผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และจัดส่งมายังฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน หรือติดต่อร้องเรียนได้ที่ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน 02-648-3600
 • ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนรับ และตรวจสอบเอกสารเรื่องร้องเรียน
 • ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน และคณะกรรมการพิจารณา ข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 • ชี้แจงเรื่องร้องเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ
 • ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาเรื่องร้องเรียน ตลอดจนถึงวันที่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ จะใช้ระยะเวลาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียน หรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ขอบเขตเรื่องที่สามารถร้องเรียนได้

1. ผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกระทำการฉ้อฉล ได้แก่
 • 1.1 กระทำการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง หรือกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินผู้ลงทุน
 • 1.2 เปิดบัญชีซื้อขายโดยใช้ชื่อ และลงลายมือชื่อของบุคคลอื่น
 • 1.3 ใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายเพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยผู้ลงทุนไม่ยินยอม
 • 1.4 จัดหา nominee เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • 1.5 นำทรัพย์สิน หรือข้อมูลของบริษัทฯที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทั่วไป เช่น software , ข้อมูลของผู้ลงทุน เป็นต้นไป ใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
2. ผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แสวงหาประโยชน์หรือเอาเปรียบผู้ลงทุน ได้แก่
 • 2.1 ใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
 • 2.2 พฤติกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุน หรือเอาเปรียบผู้ลงทุน เช่น ชักชวน ยุยง ให้ซื้อขายบ่อยครั้ง หรือรับบริหาร port ให้ผู้ลงทุนโดยเรียกรับผลตอบแทน
3. ผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่
 • 3.1 ให้ข้อมูลเท็จ/ปกปิดข้อมูลต่อผู้ลงทุน/หน่วยงานรัฐ เช่น ก.ล.ต. ทำให้สำคัญผิด
 • 3.2 ไม่ทำ KYC/CDD ให้ปรากฏผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
 • 3.3 ลงนามในเอกสาร เช่น ใบคำสั่งซื้อขาย หรือเอกสาร suitability test เป็นต้น เพื่อแสดงการทำหน้าที่ ทั้งที่ไม่ได้ทำหน้าที่นั้นจริง
 • 3.4 ตัดสินใจซื้อขายให้ผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง
 • 3.5 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการลงทุนและข้อมูลทางการเงินของผู้ลงทุนให้บุคคลอื่นทราบ
 • 3.6 รับประกันผลตอบแทนจากการซื้อขาย/ลงทุน
 • 3.7 ไม่ประเมินความเสี่ยงลูกค้า ขายกองทุนไม่เหมาะกับลูกค้า/ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลไม่ครบ ไม่ถูกต้อง
 • 3.8 เร่งรัดให้ลูกค้าตัดสินใจ

ช่องทางการแจ้ง และติดตามเรื่องร้องเรียน

 • จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

  ฝ่ายพิจารณาสินไหม (Complaint Handling Center) บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

  ติดต่อด้วยตนเอง

  บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน

  เบอร์โทรศัพท์ 02-648-3600

  แจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรสาร

  เบอร์โทรศัพท์ 02-648-3555

  แจ้งเรื่องร้องเรียน

  Website : rabbitlife.co.th
  Email : [email protected]
  Facebook : Rabbit Life
  Line : @rabbit_life

 • ช่องทางการติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต ดังนี้

  ไปรษณีย์ :
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  เข้าพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง(ในวันและเว​ลาทำกา​ร 8.30 - 16.30 น.) :
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  โทรศัพท์ : 1207 กด 2 (ร้องเรียน) หรือ กด 5 (สอบถามข้อมูล) , 065-508-9595 , 062-592-7842